Sdressur. Oder wie man ein gutes Pferd unreitbar macht

Illustrazioni e testo di Daniela Piolini
Prefazione di Philippe Karl
Grafica di Tineke Everaarsts
Adattamento di Sabine Gistl & Stefanie C. Kuhn

Schondorf am Ammerssee: Wu Wei Verlag - 2007
56 pagine
Edizione in lingua tedesca del libro Sdressage

Reperibilità
www.wu-wei-verlag.com